วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของ สน.หลักสอง

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์
" เข้าถึง เข้าใจประชาชน ก้าวล้ำสู่ยุคดิจิตอล "

พันธกิจ

 1. ถวายอารักขารักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
 2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 3. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ความเป็นธรรม และเสมอภาค เท่าเทียม
 4. จัดระเบียบสังคม ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้ สังคม ปลอดจาก อบายมุข ยาเสพติด สิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย
 5. อำนวย การและควบคุมการจราจร เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนบังคับใช้กฎหมาย กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด
 6. อำนวยความยุติธรรมในทางอาญา โดยยึดหลักนิติธรรม การสอบสวนต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
 7. รักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักร
 8. ยึดถือและปฏิบัติตามพันธะสัญญาซึ่งให้ไว้ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

ยุทธศาสตร์ (strategy)

 1. .ยุทธศาสตร์ภารกิจรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง
  -ภารกิจการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์
  -ภารกิจการรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสำคัญ
 2. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ชุมชน
  - สร้างพลังแผ่นดินพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน
  - ส่งเสริมบทบาท กต.ตร.
  - สร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน
  - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
  - จัดระเบียบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารอย่างมีระบบ
  - พัฒนาระบบสายตรวจเดินเท้าและเข้าถึงประชาชนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (Stop Walk and Talk)
  - จัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะสมัยใหม่
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครภาคประชาชน
  - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
  - ตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่
  - สืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ตามนโนบายและคำสั่งอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 3. ยุทธศาสตร์การอำนวยความยุติธรรมและกฎหมาย
  - พัฒนาบริหารและจัดการงานสอบสวนด้านเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่
  - พัฒนาคุณภาพงานสอบสวนให้สอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง เป็นธรรม
  - สร้างทีมงานสอบสวนอย่างมืออาชีพ
  - ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
 4. ยุทธศาสตร์การควบคุมจัดการและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับจราจร
  - พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของตำรวจจราจร
  - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมสั่งการและจัดการจราจร
  - การป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทางสาธารณะ
  - ให้ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจราจร
  - ลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยในผู้ใช้รถใช้ถนน
  - จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยการจราจรหน้าสถานศึกษา
  - ฝึกอบรมอาสาจราจร
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการที่ดี
  - ปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
  - ให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงทันต่อสถานการณ์และเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE)
  - พัฒนาระบบแจ้งเหตุและระบบจัดการเหตุ
  - สร้างจิตสำนึกในการบริการ (SERVICE MIND)
  - พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและวิธีการจัดการแก้ไข
  - บริหารด้วยความเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
  - พัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการบริการประชาชน อย่างมีคุณภาพ
  - พัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรด้านสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
  - ปรับปรุงพัฒนา website ของหน่วยงานให้ทันสมัยและเอื้อประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ อย่างเต็มที่
  - มาตรการประหยัดและลดรายจ่ายทุกด้าน
  - จัดระเบียบสังคม