ขอเชิญท่านร่วมประเมินความพึ่งพอใจ ผ่านระบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

ท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสน.หลักสอง และเป็นข้าราชการตำรวจ สน.หลักสอง ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ สน.หลักสอง มาเกิน 1 ปี  เข้าร่วมประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และภายใน  ได้ตามลิงค์ ด้านล่างได้เลยครับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
URL : https://policeita.com/i/e88fe59b7

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
URL : https://policeita.com/i/i88fe55fc