การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำเดือน

เมื่อวันที่ 10 พ.ต.65 เวลา 14.00 น.สน.หลักสอง จัดประชุม บริหาร อบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำเดือน พ.ค. มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำเดือน