การประกาศเจตนารมย์ ต่อต้านการทุจริตของ สน.หลักสอง

วันนี้ 31 ม.ค.64 เวลา 14.000 น. สน.หลักสอง โดย พ.ต.อ.วงกต สุวรรณวัฒน์ ผกก.สน.หลักสอง จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลนครบาลหลักสอง ครั้งที่ 1 โดยในวันนี้ ได้มี -กิจกรรมให้ข้าราชการตำรวจได้ประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 2022 ของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง -กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง -กิจกรรมประกาศต่อต้านการทุจริต โดยการแสดงสัญญาลักษณ์ พ.ต.อ.วงกต สุวรรณวัฒ์ ผกก.สน.หลักสอง นำข้าราชการตำรวจ สน.หลักสองทุกสายงานประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมพงศ์ธนารักษ์ สน.หลักสอง