19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงนความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65) [คลิกดูข้อมูล]