มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 

คำนำ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้หน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการดำเนินงานในระยะ 1 ปี โดยมีการกำหนด พันธกิจ เป้าหมายหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องรองรับกับแนวทางและเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูป ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ มุ่งเน้นการดำเนินงานในภาพรวม โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด ของหน่วยในสังกัด และมีการติดตามประเมินผลเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร บังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” สำนักงานตำรวจแห่งชาต

หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA และผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2564 ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1461?fileId=168147

================================================== -->