การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่มีความ เกี่ยวข้องในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ด้านการสืบสวน ด้านการสอบสวน ดำเนินคดี ด้านงานจราจร ด้านงานอำนวยการ และบริหาร จัดการ ซึ่งลักษณะของการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น หมายถึง งานที่ให้บริการกับประชาชนในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค แขวงบางแคเหนือ,แขวงบางไผ่ โดยมีผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุง สุขให้กับประชาชน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน และทำงานตลอดทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์ การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจต่าง ๆ นั้น ต้องใกล้ชิดและสัมผัสกับประชาชนในพื้นที่อยู่ตลอดในฐานะ ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ หรืออำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชน นั่นเอง จึงกล่าวได้ว่างานตำรวจระดับ สถานีตำรวจ คือหัวใจสำคัญที่มีฐานะเปรียบเสมือนหน่วยงานขนาดเล็ก ของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ปัจจุบันการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจมักจะถูกตำหนิจากพี่น้องประชาชน สื่อมวลชน และไม่ ค่อยได้รับการยอมรับจาก สังคมเท่าที่ควร ฉะนั้น สถานีตำรวจจึงต้องมีการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของ สถานีตำรวจ ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและ ข้าราชการตำรวจเชื่อมั่นว่าเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ก็ย่มได้รับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพต่อไป

================================================== -->